தமிழ்நாடு முதுநிலை திருக்கோயில் பணியாளர்கள் சங்க உறுப்பினர் சேர்க்கை விவரம் படிவம்

 

                                                                                                                            

    1. மாவட்டம் :                                                     2. திருக்கோயில் குறியீடு :            
   
  3. பணிபுரியும் திருக்கோயில் பெயர்                     :                                   
        
   4. உறுப்பினர் பெயர்                                                          :
   
     (Enter the Text in English)
5. கோயில் வகைபாடு :   
   6. தகப்பனார் பெயர்                                                          :            
(Enter the Text in English)
   நிலையான வீட்டு முகவரி                                        7.கதவு எண் :             8.தெருவின் பெயர் :               9.மைல்கல் (landmark) :
                  

10.மாவட்டம் :                 11. தாலுக்கா  :             12. அஞ்சல் குறியீடு :
             
  13. பணியில் சேர்ந்த நாள்                        :      
  14. பிறந்த நாள் :                                            
     
 15.கைபேசி எண்                                                                                                                        
(confirmation OTP will be send your mobile number)  
 
   16.திருமணம் ஆனவரா                                                    :         17. மின்னஞ்சல் முகவரி  : 
                                                                                                                                        
 
                                                                                        
  தற்போது வகித்துவரும் பதவியின்     பெயர்           
   18. வகைபாடு :
     
19.உள்துறை/வெளிதுறை/Technical :          20.பதவியின் பெயர் :
          
  21.உறுப்பினர் புகைப்படம்       :                                                                                       
    ( புகைபட அளவு 1MBக்கு குறைவாகவும் . JPEG/. JPG /.png வடிவமாகவும்  இருக்க வேண்டும் )
 22. தற்போதுவகித்துவரும்பதவியில் சேர்ந்த நாள்       :  
  23. சம்பளவிகிதம்                                                               :       
  
  24. இ.பி.எப் சந்தா எண்                                                    :  
                                                                                   
              
                                                                      
   25. மருத்துவகாப்பிடு எண்                                           :                       
   26. இரத்த வகை                                                                    : 
   27.மாற்றுத்திறனாளி எனில் விபரம்                     :
    
    28.இதர விபரம்                                                                    :
   29. கிளை சங்க நிர்வாகி / உறுப்பினர் விபரம் :  
   
   30.கடவுசொல்லை உருவாக்கு                                   :        

 
  
   31.கடவுசொல்லை உறுதிசெய்க                             :